احمدرضا روح الله زاد:
جنگ تموز؛ تلخ ترین شكست تاریخ رژیم صهیونیستی
در جنگ تموز با آنکه تمامی سیستم های مخابراتی مقاومت تخریب شده بود و توسط رادارها، ماهواره های غربی و اسرائیلی شنود می شد اما تا آخرین لحظه ارتباط خطوط با فرماندهی حزب الله برقرار شد که این موضوع خود نشان از میزان آمادگی حزب الله و به همین میزان از ناکارآمدی ساختار اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت لبنان دارد.